Declaratii privind veniturile realizate de persoanele fizice – TERMEN 26 MAI 2014

In data de 26 de mai 2014 sunt scadente urmatoarele declaratii privind veniturile realizate de persoanele fizice :
1. Declaratia 200 : Declaraţie privind veniturile realizate din România
Cine depune ?

Persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

1. Activităţi independente:
– venituri comerciale 
– venituri din profesii libere 
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală 
2. Cedarea folosinţei bunurilor; 
3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:
– contribuabilii care au realizat venituri din activități agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.
– venituri din activităţile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, şi care fac parte din categoriile:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
4. Silvicultură şi piscicultură;
5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
6. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Cine nu are obligatia depunerii ?

Persoanele care au obtinut :
a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;
b) venituri din activități independente, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1) din Codul fiscal;;
d) venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal, a căror impunere este finală, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;
e) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60 din Codul fiscal; 
f) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct.5 şi 6, precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
g) venituri din pensii;
h) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal;
i) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;
j) venituri din alte surse.
Formularul se utilizeaza si pentru directionarea a 2% din impozitul pe veniturile din alte surse pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult.
• Declaratia 201- Declaratie privind veniturile realizate din strainatate

Cine depune ?

Persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art.40 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, care realizeaza venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activități în străinătate, cum ar fi:
– venituri din profesii libere
– venituri din activități comerciale
– venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
– venituri din cedarea folosinței bunurilor
– venituri din activități agricole,piscicultură , silvicultură , 
– venituri sub forma de dividende, 
– venituri sub formă de dobânzi, 
– venituri din premii, 
– venituri din jocuri de noroc, 
– venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal, 
– câştiguri din transferul titlurilor de valoare, 
– venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operațiuni similare,
– alte venituri din investiți,
– venituri din pensii,precum şi
– alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul fiscal

• Declaratia 220: Declaratie privind venitul estimat /norma de venit

Cine depune ?
Persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
a.Activități independente;
b.Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;
c.Activități agricole impuse în sistem real;
d.Silviculturăşi piscicultură.
Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum şi pentru recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii.
Declarația se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe bazăde norme de venit.
• Declaratia 221: Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit

Cine depune ?
Persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
a)cultivarea produselor agricole vegetale;
b)exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c)creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
În cazul în care, activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
• Declaratia 224: Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

Cine depune ?
Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.
• Declaratia 230: Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Cine depune ?
Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult.

Shares
Share This

Distribuie!

Distribuie postarea pentru prietenii tăi!